Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου 2023

 
 
Ασφάλιση

Δικαιολογητικά για μεταφορά επαγγελματικής στέγης (ιδίου επαγγέλματος)

 Α.  ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

 1. Βεβαίωση μεταβολής της αρμόδιας Δ.Ο.Υ..

 2. Στοιχείο προσδιορισμού της έδρας και των τυχόν υποκαταστημάτων της επιχείρησης:

     - Για μισθωμένο ακίνητο: αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου εφόσον έχει καταρτιστεί και ηλεκτρονικά εκτυπωμένη μέσω TAXISNET απόδειξη υποβολής στοιχείου μίσθωσης. Σε προφορική συμφωνία απόδειξη υποβολής πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης από TAXISNET.

      - Σε περίπτωση υπεκμίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης ακίνητης περιουσίας: αντίγραφο συμφωνητικού (εφόσον έχει καταρτιστεί) και ηλεκτρονικά εκτυπωμένη μέσω TAXISNET απόδειξη υποβολής στοιχείων υπεκμίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης. Σε προφορική συμφωνία απόδειξη υποβολής πληροφοριακών στοιχείων υπεκμίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης από TAXISNET.

      - Για ιδιόκτητο ακίνητο: τίτλος ιδιοκτησίας

     - Σε περίπτωση δωρεάν παραχώρησης του χώρου: Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 δωρεάν παραχώρησης χώρου του ιδιοκτήτη.

      - Σε περίπτωση δήλωσης κατοικίας ως επαγγελματική στέγη: Αν από το μισθωτήριο δεν παρέχεται η δυνατότητα χρησιμοποίησης του μισθίου ως επαγγελματικού χώρου, υποβάλλεται αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου, ηλεκτρονικά εκτυπωμένη μέσω TAXISNET απόδειξη υποβολής πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης και υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 του μισθωτή, στην οποία θα δηλώνεται πως θα χρησιμοποιηθεί ως επαγγελματική στέγη.

 

Β. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ο.Ε. - Ε.Ε. - Ι.Κ.Ε.

  Απαιτούνται όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά της κατηγορίας (Α) και επιπλέον:

   - τροποποίηση καταστατικού σχετικά με τη μεταφορά της επαγγελματικής έδρας καταχωρημένο στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ).

Γ.  ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕ & ΑΕ

  Απαιτούνται όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά της κατηγορίας (Α) και επιπλέον:

- Συμβολαιογραφική πράξη τροποποίησης του καταστατικού σχετικά με τη μεταφορά της επαγγελματικής έδρας καταχωρημένη στο ΓΕΜΗ.

- ΦΕΚ που να έχει δημοσιευτεί η ανακοίνωση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ της τροποποίησης του καταστατικού σχετικά με τη μεταφορά της επαγγελματικής έδρας (Δεν απαιτείται ΦΕΚ αν η αίτηση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ έγινε από 1/1/2015 και εφεξής).