Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Κυριακή, 2 Απριλίου 2023

ΤΑΝΠΥ

 
 
Ασφάλιση

Προαιρετική Ασφ/ση

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Ο ασφαλισμένος του Τ.Α.Ν.Τ.Π. του Ο.Α.Ε.Ε (Τ.Α.Ν.Π.Υ.) εφόσον διακοπεί η ασφάλισή του, έχει το δικαίωμα να συνεχίσει οικειοθελώς προκειμένου να συμπληρώσει τις χρονικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησής του.

Α. ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕΧΡΙ 31-12-1992 (Παλαιοί)

 Ι. Απαραίτητες προϋποθέσεις:

 1. Να μην απασχολείται σε εργασία ασφαλιστέα στον Τ.Α.Ν.Τ.Π του Ο.Α.Ε.Ε.
 2. Να έχει συμπληρώσει ένα (1) έτος και οκτώ (8) μήνες (ή 500 ημέρες εργασίας-Η.Ε.) στην υποχρεωτική ασφάλιση μέσα στην τελευταία πενταετία πριν από την υποβολή της αίτησης, οπότε η αίτηση πρέπει να υποβληθεί μέσα σε 12 μήνες από τη τελευταία ημέρα ασφάλισής του στον Τ.Α.Ν.Τ.Π. του Ο.Α.Ε.Ε.
 3. Εάν έχει συμπληρώσει 10 έτη (ή 3.000 ημέρες εργασίας) στην ασφάλιση, μπορεί να υποβάλει την αίτησή του οποτεδήποτε. Για τη συμπλήρωση του πιο πάνω χρόνου ασφάλισης μπορεί να ληφθεί υπόψη και άλλος χρόνος ασφάλισης όπως:
  - ο χρόνος που διανύθηκε στην ασφάλιση σε προηγούμενους ασφαλιστικούς φορείς
  - ο χρόνος δημόσιας υπηρεσίας
  - ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας
  - ο χρόνος από διάφορες αναγνωρίσεις.
 4. Να μην είναι ασφαλιστικά ανάπηρος σε ποσοστό ανώτερο του 67%.

ΙΙ. Έναρξη-Λήξη-Αναστολή Προαιρετικής Ασφάλισης(για Παλαιούς ασφ.)

Έναρξη
Η προαιρετική ασφάλιση αρχίζει από την υποβολή της αίτησης και ποτέ αναδρομικά.

Λήξη
-Με έγγραφη δήλωση του ασφαλισμένου.
-Όταν περάσουν 24 μήνες και δεν καταβληθεί η εισφορά κάποιου μήνα.
-Λόγω συνταξιοδότησης του ασφαλισμένου επ' αόριστον.
-Λόγω θανάτου του ασφαλισμένου.

Αναστολή
-Όταν ο ασφαλισμένος αναλάβει εκ νέου εργασία ασφαλιστέα στον Τ.Α.Ν.Τ.Π. του Ο.Α.Ε.Ε. ή σε άλλο φορέα.
-Όταν ο ασφαλισμένος παίρνει σύνταξη αναπηρίας ορισμένου χρόνου (μερική ή πλήρη).

Β. ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ 1-1-1993 (Νέοι)

Ι. Απαραίτητες προϋποθέσεις:

 1. Να έχει πραγματοποιήσει στην υποχρεωτική ασφάλιση 1.500 ημέρες εργασίας (5 έτη) τουλάχιστον, από τις οποίες 300 ημέρες (1 έτος) εντός της τελευταίας πριν από την υποβολή της αίτησης πενταετίας, οπότε η αίτηση πρέπει να υποβληθεί μέσα σε ένα έτος από τη διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισης στον Τ.Α.Ν.Τ.Π. του Ο.Α.Ε.Ε.
 2. Για τη συμπλήρωση των 1.500 ημερών εργασίας (5 έτη), λαμβάνεται υπόψη και ο διαδοχικά διανυθείς χρόνος ασφάλισης σε άλλους φορείς.
 3. Δεν συνυπολογίζεται χρόνος ασφάλισης από αναγνώριση (δημόσιας υπηρεσίας, στρατιωτικής υπηρεσίας, κ.λπ.).
 4. Να μην υπάγεται στην ασφάλιση οποιουδήποτε άλλου φορέα.
 5. Να μην είναι ασφαλιστικά ανάπηρος σε ποσοστό άνω του 67%.

ΙI. Έναρξη-Λήξη-Αναστολή Προαιρετικής Ασφάλισης(για Νέους ασφ.)

Έναρξη
Η προαιρετική ασφάλιση αρχίζει από την υποβολή της αίτησης και ποτέ αναδρομικά.

Λήξη
-Με έγγραφη δήλωση του ασφαλισμένου.
-Όταν περάσουν 12 μήνες και δεν καταβληθεί η εισφορά κάποιου μήνα.
-Λόγω συνταξιοδότησης του ασφαλισμένου επ' αόριστον.
-Λόγω θανάτου του ασφαλισμένου.

Αναστολή
-Όταν ο ασφαλισμένος αναλάβει εκ νέου εργασία ασφαλιστέα στον Τ.Α.Ν.Τ.Π. του Ο.Α.Ε.Ε. ή σε άλλο φορέα
-Όταν ο ασφαλισμένος παίρνει σύνταξη αναπηρίας ορισμένου χρόνου (μερική ή πλήρη).

Κατεβάστε Άιτηση προαιρετικής Ασφάλισης

Kατεβάστε  Δικαιολογητικά προαιρετικής ασφάλισης