Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Κυριακή, 2 Απριλίου 2023

ΤΑΝΠΥ

 
 
Ασφάλιση

Ασφ/κη κάλυψη-Παλαιοί & νέοι Ασφ/νοι

ΑΣΦΑΛΙΣΗ-ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΑΣΦ/ΝΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Η ασφάλιση στον Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών & Τουριστικών Πρακτόρων του Ο.Α.Ε.Ε. (πρώην Τ.Α.Ν.Π.Υ.) είναι υποχρεωτική και όχι προαιρετική. Αυτό σημαίνει ότι η ασφάλιση δεν εξαρτάται από τη θέληση του εργαζόμενου ή του εργοδότη και αρχίζει από την πρώτη ημέρα εργασίας για αυτούς που παρέχουν εξαρτημένη εργασία και από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής άδειας της αρμόδιας αρχής (ειδικό σήμα Ε.Ο.Τ., Φ.Ε.Κ., βεβαίωση Υ.Ε.Ν., κ.λπ.) για τους αυτοτελώς απασχολούμενους.

Το Τ.Α.Ν.Π.Υ. καλύπτει συνταξιοδοτικά τους ασφαλισμένους καθώς και τα μέλη της οικογενείας τους. Επίσης καλύπτει μέσω του Ο.Α.Ε.Ε. για ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη τους αυτοτελώς απασχολούμενους και μέσω Ι.Κ.Α. τους συνταξιούχους. Εξαιρούνται οι συνταξιούχοι του Ν.Πιερίας οι οποίοι έχουν περίθαλψη στον Ο.Α.Ε.Ε.

ΠΑΛΑΙΟΙ ΚΑΙ ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ

  •  Θεωρούνται ως παλαιοί ασφαλισμένοι τα πρόσωπα που έχουν ασφαλισθεί μέχρι 31-12-1992 σε οποιδήποτε φορέα στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ή σε χώρες με τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει διμερή Ασφαλιστική Σύμβαση (Διακρατική Ασφάλιση), καθώς επίσης τα πρόσωπα που τακτοποιούνται ασφαλιστικά για χρονικό διάστημα πριν από την 1-1-1993 για το οποίο ενώ υπάγονταν στην υποχρεωτική ασφάλιση του κλάδου, αυτή δεν είχε πραγματοποιηθεί.
  • Χαρακτηρίζεται ως νεοασφαλιζόμενος κάθε Έλληνας ή Αλλοδαπός που εισέρχεται το πρώτο στην παραγωγική διαδικασία και υπάγεται για πρώτη φορά στην υποχρεωτική ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα από 1-1-1993 και μετά.