Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2020

 
 
Ασφάλιση

Δικαιολογητικά Εξαίρεσης-Υπαγωγής στον ΟΑΕΕ σε περιοχές με ειδικά πληθυσμιακα και εισοδηματικα κριτηρια

          Επαγγελματίες, βιοτέχνες και έμποροι, οι οποίοι ασκούν δραστηριότητα σε περιοχές με πληθυσμό κάτω των 2000 κατοίκων ή για τους Νομούς Αττικής, Θεσσαλονίκης, Εύβοιας, Βοιωτίας, Κορινθίας και Αχαΐας σε περιοχές κάτω των 1000 κατοίκων ή στα νησιά με πληθυσμό κάτω των 3100 κατοίκων, όταν διαμένουν μόνιμα σε αυτά, για την εξαίρεση - υπαγωγή τους στα Μητρώα ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ πρέπει να υποβάλλουν:

Για ατομική επιχείρηση:

          Όλα τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που ορίζονται στην κατηγορία I) της ενότητας «Δικαιολογητικά εγγραφής - επανεγγραφής στην υποχρεωτική ασφάλιση» και επιπλέον:

α) Εκκαθαριστικά σημειώματα Δ.Ο.Υ. των τριών τελευταίων ετών και για όσους δεν έχουν συμπληρώσει τριετία από την έναρξη της δραστηριότητας θα τα προσκομίσουν κατά την συμπλήρωση της τριετίας (άρθρο 25 Ν.3846/2010). Κατόπιν θα προσκομίζονται για έλεγχο ανά τριετία τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά.

β) Βεβαίωση ασφάλισης ΟΓΑ, εφόσον έχει μεσολαβήσει χρονικό διάστημα από την έναρξη δραστηριότητας μέχρι την υποβολή της αίτησης εξαίρεσης.

γ) Τιμολόγια/Δελτία παροχής υπηρεσιών, εφόσον έχει μεσολαβήσει χρονικό διάστημα από την έναρξη δραστηριότητας μέχρι την υποβολή της αίτησης εξαίρεσης.

          Επιπλέον για ορισμένες κατηγορίες επαγγελματιών προβλέπονται συγκεκριμένα δικαιολογητικά τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στην εγκύκλιο 80/10, η οποία υπάρχει στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.

Για εταιρείες ΟΕ ή ΕΕ:

      Όλα τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που ορίζονται στην κατηγορία I) της ενότητας «Δικαιολογητικά εγγραφής - επανεγγραφής στην υποχρεωτική ασφάλιση» και επιπλέον:

 α)  καταστατικό σύστασης καταχωρημένο στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ).

 β) φωτοαντίγραφα τροποποιητικών του καταστατικού καταχωρημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), εφόσον επήλθαν μεταβολές από την αρχική σύσταση της εταιρείας.  

γ) Εκκαθαριστικά σημειώματα Δ.Ο.Υ. των τριών τελευταίων ετών και για όσους δεν έχουν συμπληρώσει τριετία από την έναρξη της δραστηριότητας θα προσκομίσουν τα εκκαθαριστικά των τριών πρώτων ετών από την έναρξη δραστηριότητας όταν συμπληρωθεί η τριετία. Κατόπιν θα προσκομίζονται για έλεγχο ανά τριετία τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά.

δ) Βεβαίωση ασφάλισης ΟΓΑ, εφόσον έχει μεσολαβήσει χρονικό διάστημα από την έναρξη δραστηριότητας μέχρι την υποβολή της αίτησης εξαίρεσης.

ε) Τιμολόγια/ Δελτία παροχής υπηρεσιών, εφόσον έχει μεσολαβήσει χρονικό διάστημα από την έναρξη δραστηριότητας μέχρι την υποβολή της αίτησης εξαίρεσης.

στ)Έντυπα εφορίας Ε1, Ε3 και Ε5 των αντιστοίχων ετών (κατά περίπτωση, όπου κρίνεται απαραίτητο).

     Γενικότερα όπου κρίνεται απαραίτητο από την υπηρεσία, μπορεί να ζητηθούν περαιτέρω δικαιολογητικά προκειμένου να διαπιστωθεί η ακριβής ασφαλιστική κατάσταση του κάθε ενδιαφερόμενου.