Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου 2023

 
 
Ασφάλιση

Αναγνωρίσεις Προϋπηρεσιών

Οι ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε. ή σε περίπτωση θανάτου τους, οι δικαιούχοι σύνταξης δύνανται να αναγνωρίσουν με εξαγορά τους κάτωθι χρόνους:

α) Το χρόνο στρατιωτικής υπηρεσίας N.1358/83 όπως ισχύει κάθε φορά.

       Το ποσό της εξαγοράς υπολογίζεται με βάση το ασφάλιστρο Κλάδου Σύνταξης της ασφαλιστικής κατηγορίας που ανήκουν οι ασφαλισμένοι υποχρεωτικά ή προαιρετικά κατά το χρόνο της αίτησης.

β) Το χρόνο Εθνικής Αντίστασης N.1543/85 όπως ισχύει κάθε φορά. Το ποσό της εξαγοράς ως προς το μέρος που δεν υπερβαίνει το χρόνο που απαιτείται για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος καταβάλλεται από το Δημόσιο και το υπόλοιπο από τον ασφαλισμένο.

γ) Το χρόνο Υπηρεσίας στο Δημόσιο των μέχρι 31/12/1982 ασφαλισμένων με το N.1405/83 όπως ισχύει κάθε φορά.

δ) Το χρόνο συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας, χωρίς εξαγορά, μόνο για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος με 15ετή ασφάλιση και ηλικία 65 ετών.

ε) Τον απολεσθέντα χρόνο προαιρετικής ασφάλισης σε περιοχές κάτω των 2.000 κατοίκων, για τον οποίο δεν κατέβαλαν εισφορές εντός του απαιτούμενου εξαμήνου (παρ. 3 άρθρο 46 N.3518/06).

      Οι ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε. οι οποίοι ασκούσαν δραστηριότητα σε περιοχές κάτω των 2.000 κατοίκων, ήταν προαιρετικά ασφαλισμένοι στον Οργανισμό και δεν κατέβαλαν τις εισφορές τους κανονικά εντός εξαμήνου, ως οι σχετικές διατάξεις προέβλεπαν, έχουν τη δυνατότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του N.3518/06 να αναγνωρίσουν τον χρόνο αυτό, δηλαδή από την ημερομηνία υπαγωγής τους στην προαιρετική ασφάλιση και μέχρι 21/12/2006, κατόπιν σχετικής αιτήσεώς τους η οποία μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε.

στ) Το χρόνο εκτόπισης ή φυλάκισης κατά τη δικτατορική περίοδο 21/4/1967-24/7/1974.

     Πρόσωπα τα οποία καταδιώχθηκαν από στρατιωτικές ή δικαστικές αρχές για πράξεις που αναφέρονται στο Π.Δ. 519/74 μπορούν να αναγνωρίσουν το χρονικό διάστημα 21/4/1967 - 24/7/1974 με τις διατάξεις του Ν.Δ. 172/74 έστω και αν δεν είχαν συλληφθεί ή φυλακιστεί, εφόσον διέκοψαν την άσκηση του επαγγέλματός τους προκειμένου να αποφύγουν τη σύλληψη ή προφυλάκισή τους, αναγνωρίστηκαν ως αγωνιστές κατά του δικτατορικού καθεστώτος και βεβαίως κατά το χρόνο αυτό δεν υπήρξαν ασφαλισμένοι ουδενός Ασφαλιστικού Οργανισμού ή του Δημοσίου.

     Επισημαίνεται ότι οι συνταξιούχοι δε μπορούν να αναγνωρίσουν το χρόνο αυτό για να προσαυξήσουν τη σύνταξή τους ή να πάρουν και δεύτερη σύνταξη από άλλο φορέα.

     Όλες οι ανωτέρω αναγνωρίσεις γίνονται κατόπιν υποβολής σχετικών αιτήσεων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Αναγνώριση χρόνων ασφάλισης (για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά την 1/1/2011 με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3863/2010)

        Με τις διατάξεις των άρθρων 39,40 και 41 του Ν. 3996/2011 αναγνωρίζονται στον ΟΑΕΕ ως χρόνοι ασφάλισης, για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις μετά την 1/1/2011 με τις αυξημένες προϋποθέσεις του άρθρου 10 του Ν. 3863/10, οι κάτωθι χρόνοι: 

1. Ο πλασματικός χρόνος παιδιών

2. Ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας

3. Ο χρόνος σπουδών

4. Ο χρόνος κενών διαστημάτων

5. Ο χρόνος προσωρινής κράτησης ή φυλάκισης για το αδίκημα της ανυπακοής ή ανυποταξίας στρατεύσιμων λόγω θρησκευτικών ή ιδεολογικών πεποιθήσεων

ΠΡΟΣΟΧΗ: Με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4331/15 δίνεται πλέον η δυνατότητα και στους ασφαλισμένους που θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με προϋποθέσεις που ίσχυαν μέχρι και 31/12/2010, καθώς και σε όσους θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης από 1/1/2011 και εφεξής, με προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που δεν τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3863/10, να αναγνωρίζουν με αίτησή τους το χρόνο προσωρινής κράτησης ή φυλάκισης που εξέτισαν μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν. 2510/97.  

6. Ο χρόνος αποδεδειγμένης άσκησης επαγγέλματος πριν την εγγραφή στα Μητρώα των πρώην ταμείων ΤΕΒΕ – ΤΑΕ – ΤΣΑ

      Η αίτηση αναγνώρισης μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε ανεξάρτητα από τον χρόνο ασφάλισης που έχει πραγματοποιήσει ο ασφαλισμένος κατά την υποβολή της αίτησης. Συγκεκριμένα μπορεί να υποβληθεί προγενέστερα ή μεταγενέστερα του έτους του οποίου τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος να κατοχυρώσει, ακόμη και ταυτόχρονα με την αίτηση συνταξιοδότησης.

      Προκειμένου να συνυπολογιστούν όμως οι αναγνωριζόμενοι χρόνοι θα πρέπει ο ασφαλισμένος να έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον 3600 ημέρες εργασίας ή 12 έτη πραγματικής ή και προαιρετικής ασφάλισης. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για την αναγνώριση χρόνου απασχόλησης πριν την εγγραφή.

      Ο συνολικός χρόνος που μπορεί να αναγνωριστεί για τη θεμελίωση ή για θεμελίωση και προσαύξηση της σύνταξης είναι:

Α) Μέχρι 4 έτη για όσους θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός του 2011

Β) Μέχρι 5 έτη για όσους θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός του 2012

Γ) Μέχρι 6 έτη για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός του 2013

Δ) Μέχρι 7 έτη για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1/1/2014 και εφεξής

Επισήμανση: Ασφαλισμένοι που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα έως 31/12/2010 ή και μετά την ημερομηνία αυτή, αλλά με προϋποθέσεις που δεν μεταβλήθηκαν από 1/1/2011 με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3863/2010, δεν μπορούν να αναγνωρίσουν τους προαναφερόμενους χρόνους.

      Στις περιπτώσεις αυτές αναγνωρίζονται μόνο οι χρόνοι που προβλέπονται για τους νέους ασφαλισμένους από το άρθρο 40 του Ν. 2084/92 και ο χρόνος του άρθρου 141 του Ν. 3655/08, για "νέους" και "παλαιούς" ασφαλισμένους.

      Σε περίπτωση που δεν θεμελιωθεί συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τις προσαυξημένες χρονικές προϋποθέσεις του άρθρου 10 του Ν. 3863/10, οι εισφορές που έχουν καταβληθεί για τη αναγνώριση των χρόνων του άρθρου 40 του Ν. 3996/11 δεν επιστρέφονται. Στο άρθρο 40 περιλαμβάνονται όλοι οι χρόνοι πλην του πλασματικού χρόνου παιδιών και του χρόνου αποδεδειγμένης άσκησης επαγγέλματος πριν την εγγραφή.

      Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στη σχετική εγκύκλιο 59/2011