Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2020

 
 
Ασφάλιση

Ασφάλιση Εταιριών ΟΕ και EE

α. Μέλη Ο.Ε. και Ε.Ε. που δεν έχουν άλλη δραστηριότητα:

            Τα μέλη των Ο.Ε. και Ε.Ε με έδρα δραστηριότητας σε προαιρετικές περιοχές όταν ο σκοπός της εταιρίας συνιστά επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ, εφόσον ο μέσος όρος των εισοδημάτων των τριών τελευταίων ετών από τη συμμετοχή τους στις εταιρίες αυτές υπερβαίνει το 250/πλασιο (ή 400πλάσιο για τις ΟΕ και ΕΕ με σκοπό ελαιοτριβείο) του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη, που ισχύει κάθε φορά, άλλως υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Γ.Α.

β. Μέλη Ο.Ε. και Ε.Ε. που ασκούν παράλληλα και αγροτική δραστηριότητα:

           Τα μέλη των Ο.Ε. και Ε.Ε., των εν λόγω περιοχών, που ασκούν παράλληλα και αγροτική δραστηριότητα υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ εφόσον ο μέσος όρος των εισοδημάτων των τριών τελευταίων πλήρων ετών από τη συμμετοχή τους στις εταιρίες αυτές είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 50% του μέσου όρου του συνολικού εισοδήματος των αντίστοιχων ετών από αγροτική δραστηριότητα και συμμετοχή στις εν λόγω εταιρίες και υπερβαίνει το 250/πλάσιο (ή 400πλάσιο για τις ΟΕ και ΕΕ με σκοπό ελαιοτριβείο) του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.

γ. Μέλη Ο.Ε. και Ε.Ε. που ασκούν παράλληλα και ατομική επιχείρηση:

            Στις περιπτώσεις μελών Ο.Ε. και Ε.Ε. που διατηρούν παράλληλα και ατομική επιχείρηση, προκειμένου να εξετασθεί η υποχρέωση υπαγωγής ή όχι στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις (ατομική επιχείρηση και εισόδημα από συμμετοχή στην εταιρία).