Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2020

 
 
Ασφάλιση

Ασφάλιση Ατομικής Επιχείρησης

α) Οι επαγγελματοβιοτέχνες και έμποροι, που ασκούν μόνο επαγγελματική ή βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα σε περιοχές κάτω των 2000 κατοίκων (ή για τους Νομούς Αττικής, Θεσσαλονίκης, Εύβοιας, Βοιωτίας, Κορινθίας και Αχαΐας σε περιοχές κάτω των 1000 κατοίκων ή στα νησιά με πληθυσμό κάτω των 3100 κατοίκων, όταν διαμένουν μόνιμα σε αυτά) υπάγονται υποχρεωτικά στον ΟΑΕΕ, εφόσον ο μέσος όρος των εισοδημάτων των τριών τελευταίων ετών από επαγγελματική και βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα υπερβαίνει το 400/πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως θα ισχύει κάθε φορά.

β) Οι επαγγελματοβιοτέχνες και έμποροι των εν λόγω περιοχών, οι οποίοι παράλληλα ασκούν και αγροτική δραστηριότητα ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον ΟΑΕΕ, εφόσον ο μέσος όρος των εισοδημάτων των τριών τελευταίων ετών από επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα είναι ίσος ή μεγαλύτερος με το 50% του μέσου όρου του συνολικού εισοδήματος των τριών τελευταίων ετών από επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα και αγροτική δραστηριότητα και ξεπερνά το 400/πλάσιο του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.