Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου 2023

 
 
Ασφάλιση

Πρόσωπα Προαιρετικά Υπαγόμενα στην Ασφάλιση

Στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. υπάγονται προαιρετικά με αίτησή τους τα κάτωθι πρόσωπα:

       α) Οι ιδιοκτήτες ή χρήστες και εκμεταλλευτές Τουριστικών Λεωφορείων Δημόσιας χρήσης, εφόσον κατέχουν άδεια Τουριστικής Επιχείρησης Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) και παράλληλα και άδεια Ε.Ο.Τ. και επέλεξαν ως φορέα ασφάλισης το ΤΑΝΠΥ ή υπήχθησαν σε αυτό λόγω της πρώτης χρονικά άδειας του Ε.Ο.Τ., ύστερα από αίτησή τους, που υποβάλλεται στον Οργανισμό εντός ενός (1) έτους από την λήψη της δεύτερης χρονικά άδειας Τ.Ε.Ο.Μ.

       β) Τα πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 2084/1992 όπως ισχύουν κάθε φορά, δηλαδή οι χαρακτηριζόμενοι ως «νέοι ασφαλισμένοι» (που ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά από 1/1/93 και εφεξής), οι οποίοι έχουν υποχρέωση ασφάλισης σε περισσότερους του ενός φορείς λόγω ασκήσεως περισσοτέρων της μιας δραστηριοτήτων, εφόσον αυτό προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

      γ)  Οι ελεύθεροι επαγγελματίες «νέοι» ασφαλισμένοι οι οποίοι υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΕΤΑΑ (Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων) δηλ. του ενοποιημένου φορέα στον οποίο εντάχθηκαν το Ταμείο Νομικών, το ΤΣΑΥ και το ΤΣΜΕΔΕ.

       δ) Οι εικαστικοί καλλιτέχνες μέλη του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας.                          

      ε) Τα πρόσωπα τα οποία εξαιρούνται της ασφάλισης του ΟΑΕΕ με βάση το άρθρο 25 του Ν. 3846/2010, όπως ισχύει κάθε φορά (επαγγελματίες, βιοτέχνες και έμποροι, οι οποίοι ασκούν δραστηριότητα σε περιοχές με πληθυσμό κάτω των 2000 κατοίκων ή για τους Νομούς Αττικής, Θεσσαλονίκης, Εύβοιας, Βοιωτίας, Κορινθίας και Αχαΐας σε περιοχές κάτω των 1000 κατοίκων ή στα νησιά με πληθυσμό κάτω των 3100 κατοίκων, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι διαμένουν μόνιμα σε αυτά).

      στ) Οι λοιποί εταίροι που είναι μέλη εταιρειών οποιασδήποτε νομικής μορφής (πλήν ΕΠΕ και ΑΕ), οι οποίες κατέχουν ή εκμεταλλεύονται τουριστικά καταλύματα (άρθρο 58 Ν. 4144/13). 

      ζ) Οι εταίροι των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιριών (Ι.Κ.Ε.) που δεν είναι διαχειριστές της εταιρίας. Εκτός αν πρόκειται για εταίρο μονοπρόσωπης ΙΚΕ ο οποίος ασφαλίζεται υποχρεωτικά στον ΟΑΕΕ.          

       Η προαιρετική ασφάλιση των ανωτέρω προσώπων διακόπτεται είτε με αίτησή τους από την πρώτη του επόμενου μήνα της υποβολής της χωρίς να διακόψουν τη δραστηριότητά τους, είτε με τη διακοπή της δραστηριότητας για την οποία υπήχθησαν στην προαιρετική ασφάλιση.

        Ειδικά για τα πρόσωπα των περιπτώσεων α), β) και γ) η προαιρετική ασφάλιση διακόπτεται με την καθ' οιονδήποτε τρόπο διακοπή της ασφάλισής τους στον ασφαλιστικό φορέα επιλογής ή με τη διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισης στο ΕΤΑΑ, οπότε υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ.

        Τα πρόσωπα όλων των ανωτέρω περιπτώσεων ασκούν το δικαίωμα της υπαγωγής προαιρετικά στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ μόνο μια φορά και δεν δύνανται να επανέλθουν εφόσον διακόψουν αυτήν.