Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου 2023

ΤΑΝΠΥ

 
 
Ανακοίνωση για ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ που παράλληλα ασκούν δραστηριότητα ασφαλιστέα στον ΤΑΝΤΠ

Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.3 του άρθρου 18 του ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115Α’/15-7-10) οι ΠΑΛΑΙΟΙ ασφ/νοι (ασφάλιση πριν την 1-1-93), οι οποίοι είναι σήμερα ασφ/νοι στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης του ΕΤΑΑ (πρώην ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ ΚΑΙ Ταμείο Νομικών), υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση της Περιφερειακής Δ/νσης Ασφάλισης-Παροχών του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων, εφόσον ασκούν δραστηριότητα υπαγόμενη στην ασφάλιση του Τομέα. Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από 1/8/2010 και κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται. "