Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Κυριακή, 2 Απριλίου 2023

ΤΑΝΠΥ

 
 
Ανακοίνωση για ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ που παράλληλα ασκούν δραστηριότητα ασφαλιστέα στον ΤΑΝΤΠ

Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.3 του άρθρου 18 του ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115Α’/15-7-10) οι ΠΑΛΑΙΟΙ ασφ/νοι (ασφάλιση πριν την 1-1-93), οι οποίοι είναι σήμερα ασφ/νοι στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης του ΕΤΑΑ (πρώην ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ ΚΑΙ Ταμείο Νομικών), υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση της Περιφερειακής Δ/νσης Ασφάλισης-Παροχών του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων, εφόσον ασκούν δραστηριότητα υπαγόμενη στην ασφάλιση του Τομέα. Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από 1/8/2010 και κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται. "