Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2023

 
 
Δελτίο Τύπου 22/08/2013

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ενημερώνει τους ιδιώτες  παρόχους υγείας, ότι θα πρέπει μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που έχει ήδη γίνει με τις Περ/κες Δ/νσεις του Οργανισμού, να προσκομίσουν άμεσα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (φορολογική και ασφαλιστική  ενημερότητα,  νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης όπου απαιτείται, πιστωτικό τιμολόγιο. υπεύθυνη δήλωση κ.λ.π), προκειμένου να γίνει η εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους, για το προ τις 1/1/2012 ποσό.

Ο ΟΑΕΕ, υλοποιώντας τις κατευθύνσεις του Πρωθυπουργού, έχει θέσει σε προτεραιότητα την πληρωμή των ως άνω οφειλών, με την διάθεση πρόσθετου προσωπικού για την γρήγορη εξυπηρέτηση και διεκπεραίωση  των θεμάτων. Απαιτείται όμως και η άμεση ανταπόκριση των ενδιαφερομένων ιδιωτών παρόχων υγείας, ώστε να είναι δυνατή η άμεση εξόφληση  των οφειλομένων ποσών.