Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2023

ΤΑΝΠΥ

 
 
Νέα εισφορά υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας ΟΑΕΔ


Από 1-1-2011, παράλληλα με τις μηνιαίες εισφορές Κλάδου Σύνταξης και Κλάδου Υγείας, είναι υποχρεωτική  η καταβολή μίας  επιπλέον εισφοράς ύψους 10 ευρώ για όλους τους ασφ/νους - ΠΑΛΑΙΟΥΣ & ΝΕΟΥΣ - σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας ΟΑΕΔ .
Οι εισφορές που αναλογούν  στο χρονικό διάστημα  1-1-2011 έως 31-8-2011  κατανέμονται ισόποσα και πρέπει να καταβληθούν  μέχρι  το τέλος   του 2011

Η κατάθεση της παραπάνω εισφοράς θα γίνεται με την κατάσταση καταβολής ατομικών εισφορών παράλληλα με τις εισφορές Κλάδου Σύνταξης & Κλάδου  Υγείας με την ένδειξη : ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ  ΕΙΔ. ΛΟΓ. ΑΝΕΡΓΙΑΣ