Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου 2023

ΤΑΝΠΥ

 
 
Εισφορές κύριας ασφάλισης για το 2011

Οι ασφαλιστικές εισφορές για τους Νέους ασφαλισμένους (πρωτοείσακτοι στην Κοινωνική ασφάλιση Ν.2084/1992,από 1-1-1993 και εφεξής), για τον Κλάδο Σύνταξης (14 εισφορές ανά έτος) και τον Κλάδο Υγείας  (12 εισφορές ανά έτος), παραμένουν οι ίδιες για το 2011, όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί την 1-10-2008.
Οι ασφαλιστικές εισφορές για τους Παλαιούς ασφαλισμένους (υπαγωγή στην ασφάλιση πριν την 1/1/1993), για τον Κλάδο Σύνταξης (14 εισφορές ανά έτος) παραμένουν οι ίδιες για το 2011, όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί την 1-10-2008.

Οι 14 εισφορές ισχύουν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ για τους ασφ/νους του ΤΟΜΕΑ ΑΣΦ/ΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡ/ΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ του Ο.Α.Ε.Ε. (πρώην Τ.Α.Ν.Π.Υ.) και ΜΟΝΟ για τον κλάδο Σύνταξης.

Η εισφορά Κλάδου Υγείας, σύμφωνα με την αριθμ. Φ40035/28598/3314/6-12-2010 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1911β/8-12-2010) και την αριθμ. 152/158/10-2-2011 απόφαση ΔΣ ΟΑΕΕ, ορίζεται αναδρομικά από 1-1-2011 σε 92,79 € το μήνα (12 εισφορές ανά έτος), λόγω αλλαγής στον τρόπο υπολογισμού της εισφοράς. Τα δε τέλη καθυστέρησης εξακολουθούν να υπολογίζονται σύμφωνα με την τελευταία αναπροσαρμογή των εισφορών των παλαιών ασφαλισμένων την 1-7-2009.