Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Κυριακή, 2 Απριλίου 2023

ΤΑΝΠΥ

 
 
Εισφορές κύριας ασφάλισης για το 2011

Οι ασφαλιστικές εισφορές για τους Νέους ασφαλισμένους (πρωτοείσακτοι στην Κοινωνική ασφάλιση Ν.2084/1992,από 1-1-1993 και εφεξής), για τον Κλάδο Σύνταξης (14 εισφορές ανά έτος) και τον Κλάδο Υγείας  (12 εισφορές ανά έτος), παραμένουν οι ίδιες για το 2011, όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί την 1-10-2008.
Οι ασφαλιστικές εισφορές για τους Παλαιούς ασφαλισμένους (υπαγωγή στην ασφάλιση πριν την 1/1/1993), για τον Κλάδο Σύνταξης (14 εισφορές ανά έτος) παραμένουν οι ίδιες για το 2011, όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί την 1-10-2008.

Οι 14 εισφορές ισχύουν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ για τους ασφ/νους του ΤΟΜΕΑ ΑΣΦ/ΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡ/ΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ του Ο.Α.Ε.Ε. (πρώην Τ.Α.Ν.Π.Υ.) και ΜΟΝΟ για τον κλάδο Σύνταξης.

Η εισφορά Κλάδου Υγείας, σύμφωνα με την αριθμ. Φ40035/28598/3314/6-12-2010 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1911β/8-12-2010) και την αριθμ. 152/158/10-2-2011 απόφαση ΔΣ ΟΑΕΕ, ορίζεται αναδρομικά από 1-1-2011 σε 92,79 € το μήνα (12 εισφορές ανά έτος), λόγω αλλαγής στον τρόπο υπολογισμού της εισφοράς. Τα δε τέλη καθυστέρησης εξακολουθούν να υπολογίζονται σύμφωνα με την τελευταία αναπροσαρμογή των εισφορών των παλαιών ασφαλισμένων την 1-7-2009.